Tiền hỗ trợ chữa bệnh sẽ không phải chịu thuế. | ASOFT